Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.Data publikacji strony: 2019-07-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20. Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.

Informacje zwrotne i dane kontaktoweW przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Piekarz, ckustwola@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 15 842 95 23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku placówki prowadzi główne wejście usytuowane od ulicy Hutniczej (wejście zadaszone, składające się z kilku stopni) . Z lewej strony wejścia głównego znajduje się winda, która umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje.
2. Nad wejściami nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
3. Na terenie placówki nie ma miejsc parkingowych z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
6. Do budynku placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 7. W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.