Kształcenie ma sens !! Przyjdź do nas !!  

» Historia


1997/1998

Centrum Kształcenia Ustawicznego powstało na bazie internatu Zespołu Szkół w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 12. Dyrektorem został pan Józef Cygan.

Uruchomienie działalności Centrum wymagało ogromnego wkładu pracy organizacyjnej oraz wykonania prac remontowo - adaptacyjnych. Pierwsze prace remontowo – budowlane zostały rozpoczęte w lutym 1998 r. Powoli przygotowywano sale lekcyjne oraz pracownie zawodowe. Powstały wyposażone w profesjonalny sprzęt pracownie: fryzjerska, gastronomiczna i komputerowa.


W roku 1997/1998 działalnością edukacyjną objęto uczniów klas wielozawodowych Zasadniczych Szkół Zawodowych z terenu województwa tarnobrzeskiego.
Zajęcia zorganizowane zostały dla 7 zawodów: piekarz, kucharz, cukiernik, ciastkarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca.
            W zajęciach uczestniczyło 802 uczniów klas drugich i trzecich.
Centrum od początku swego istnienia dbało o edukację swoich słuchaczy w pełnym tego słowa znaczeniu. Oprócz kształcenia przedmiotowego i zawodowego, uczyło również patriotyzmu, poszanowania tradycji i drugiego człowieka angażując słuchaczy w przygotowywanie różnego rodzaju akcji charytatywnych, ekologicznych oraz uroczystości okolicznościowych.


W roku 1998/99 w tej formie kształcenia uczestniczyło już 1097 uczniów. Ofertę poszerzono o zawód stolarz.
W Centrum działała w latach 1997-1999  Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. egzaminów eksternistycznych z zakresu Średniego Studium Zawodowego oraz od 1998 roku działała również Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. nadawania tytułów kwalifikacyjnych: robotnika wykwalifikowanego i mistrza.
 

1999/2000

W roku szkolnym 1999/2000 oferta edukacyjna została poszerzona o kolejne zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. Szkoleniem objęto 933 uczniów z 11 szkół.

Uruchomione zostały również szkoły dla dorosłych. Powołane zostało:
- Liceum Ogólnokształcące - 4 letnie na podbudowie programu szkoły podstawowej,
- Liceum Ogólnokształcące - 3 letnie na podbudowie programu szkoły zawodowej,
- Technikum Fryzjerskie - 3 letnie na podbudowie programu szkoły zawodowej.

Zdecydowaną większość słuchaczy w tamtym okresie czasu stanowili pracownicy „Huty Stalowa Wola”, dla których w ramach podnoszenia kwalifikacji bądź przekwalifikowania przy współpracy z Działem Szkolenia Huty zorganizowane zostały kursy przygotowujące do egzaminów. Pomogło to pracownikom zagrożonym utratą pracy w wyniku redukcji znaleźć zatrudnienie w innych komórkach organizacyjnych zakładu.
 

2000/2001

Od roku 2000/2001 uruchomione zostały kursy z zakresu kolejnych zawodów: blacharz, lakiernik, murarz.

             W roku szkolnym 2000/2001 Uchwałą Rady Powiatu utworzone zostały kolejne szkoły:
- Techniku mechaniczne:
•  specjalność: budowa maszyn na podbudowie programu. szkoły zasadniczej,
•  specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych na podbudowie programu. szkoły zawodowej - Technikum Elektryczne:
•  specjalność: elektromechanika ogólna na podbudowie programu. szkoły zawodowej, - Technikum Gastronomiczne:
•  specjalność: żywienie zbiorowe na podbudowie programu. szkoły zawodowej. Od roku 2000/2001 wszystkie szkoły dla dorosłych Uchwałą Rady Powiatu przekazane zostały do prowadzenia przez Centrum.

             Uruchomione zostały również kursy z zakresu kolejnych zawodów: stolarz, blacharz, lakiernik, murarz
 

2001/2002

W roku szkolnym 2001/2002 w 17 oddziałach szkół dla dorosłych naukę pobierało 532 słuchaczy. Zajęcia odbywały się w systemie stacjonarnym wieczorowym. W wyniku kontynuacji prac remontowych pozyskanych zostało kolejne 3 sale lekcyjne wraz z wyposażeniem, oraz utworzona została biblioteka szkolna. Dzięki pracowni komputerowej Centrum rozpoczęło organizację kursów komputerowych

            W sesji wiosennej pierwsi absolwenci szkół stacjonarnych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Fryzjerskiego przystąpili do egzaminu dojrzałości.
W placówce od samego początku położny był nacisk i tak jest do dzisiaj na zatrudnianie wykwalifikowanej i przyjaznej słuchaczom kadry pedagogicznej.
Założeniem szkoły był i nadal jest absolwent wyposażony nie tylko w wiedzę ale także w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych. Jednym z głównych celów placówki jest również szansa uzupełnienia wykształcenia dla osób dorosłych zagrożonych utratą pracy.


Centrum prowadziło również internat oraz stołówkę. Korzystała z nich młodzież klas wielozawodowych. Uczniowie korzystający z internatu objęci byli pracą wychowawczą i włączani w życie szkoły we wszystkich aspektach. Czynnie uczestniczyli w konkursach, uroczystościach szkolnych.
 

2002/2003

W roku szkolnym 2002/2003 w CKU w 23 oddziałach pobierało naukę 665 słuchaczy. Obok szkół wieczorowych do egzaminu dojrzałości przystąpiły osoby, które ukończyły liceum systemem eksternistycznym.
            Od roku 2002/2003 uruchomiono w systemie zaocznym kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie ZSZ.

           W Centrum działała Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół średnich: - Liceum Ogólnokształcącego,
- Technikum Mechanicznego,
- Technikum Elektrycznego,
- Technikum Gastronomicznego,
- Średnie Studium Zawodowe (działało w latach 1997-1999).

Członkami PKE byli nauczyciele zatrudnieni w Centrum oraz w miarę potrzeb nauczyciele zatrudnieni w innych szkołach na terenie Stalowej Woli.
CKU prowadziło nadal kursy dla klas wielozawodowych wychodząc naprzeciw potrzebom naszego miasta i okolic.
 

2003/2004

Od września 2003 CKU w Stalowej Woli uruchomiło Policealne Studium Usług Kosmetycznych.
Ponadto w roku 2004 do egzaminu maturalnego przystąpili pierwsi maturzyści z Centrum Kształcenia Ustawicznego.
W ramach  trwających w maju Dni Oświaty, Kultury, Książki i Prasy zorganizowano konkurs na „Exlibris Biblioteki CKU”. Wybrana została praca słuchaczki Studium Kosmetycznego – pani Agnieszki Smardz
 

2004/2005

W CKU 29 stycznia 2005 roku odbył się pierwszy bal studniówkowy. Słuchacze tradycyjnie rozpoczęli zabawę polonezem.

2008-2012

2 czerwca 2008 r. uchwałą Rady Powiatu Stalowowolskiego połączono w zespół 2 placówki kształcenia ustawicznego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli oraz nadano zespołowi placówek kształcenia ustawicznego nazwę w brzmieniu: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
W roku 2008 dyrektor mgr Józef Cygan odszedł na emeryturę i na stanowisko dyrektora CKUiODiDZ Zarząd Powiatu Stalowowolskiego powołał mgr inż.  Marię Piskorowską, pełniącą wówczas funkcję wicedyrektora szkoły. Wicedyrektorem natomiast została pani mgr Barbara Wieszczek Augustyńska.

W placówce działały następujące formy:
- Gimnazjum Dla Dorosłych
- Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
- Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik
- Szkoły policealne zaoczne w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik rachunkowości, florysta, technik turystyki wiejskiej

W tym czasie funkcjonowania szkoły powstała również kolejna pracownia fryzjerska, pracownia obsługi klienta, pracownia florystyczna, oraz pracownia rachunkowości. Ponadto doposażone były na bieżąco pozostałe pracownie zawodowe i ogólnokształcące.

Lata 2008-2012 to okres szerokiej działalności CKUiODiDZ  dydaktycznej, charytatywnej i promocyjnej. Zarówno słuchacze jak i pracownicy brali udział w różnorodnych inicjatywach społecznych, ekologicznych, profilaktycznych. Tradycją już stała się akcja mikołajkowa dla dzieci z Domu Dziecka w Stalowej Woli, udział w targach edukacyjnych,  oraz akcji „Sprzątanie świata”.
 

2013/2014

Od roku szkolnego 2013/2014 dyrektorem placówki została pani mgr Maria Piekarz, na stanowisku wicedyrektora pozostała natomiast pani mgr Barbara Wieszczek – Augustyńska.

W związku z powstaniem nowej formy kształcenia jaką są kwalifikacyjne kursy zawodowe CKUiODiDZ poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o kursy kwalifikacyjne w zawodzie fryzjer i kucharz.

 Polecamy
Osób Online: 2 / Czas gen. strony: 0.0086
Copyright © 2014 ckustalowawola.pl