OHP

Komenda Hufca HP 9-1
Komendant Hufca – Ewa Bajda-Szczygieł

Kadra wychowawcza
Beata Froń – st. wychowawca – socjolog, socjoterapeuta
– wychowawca – pedagog

Godziny pracy kadry HP 9-17
od poniedziałek do piątku – 7.00 – 15.00

Adres siedziby Komendy Hufca
Hufiec Pracy HP 9-17
ul. Hutnicza 12, 37-450 Stalowa Wola

Kontakt telefoniczny: 15-844-30-13 lub 502-031-985

Informacje dotyczące form kształcenia w ramach HP 9-17:

Ochotnicze Hufce Pracy jako państwowa jednostka organizacyjna wykonuje zadania państwa w zakresie kształcenia, zatrudniania i wychowania młodzieży. Hufiec Pracy (HP) jest podstawową jednostką organizacyjną OHP, nadzorowaną przez Wojewódzkiego Komendanta OHP, podporządkowaną Wojewódzkiej Komendzie OHP, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży potrzebującej instytucjonalnego wsparcia.

Hufiec Pracy HP 9-17 w Stalowej Woli nadzorowany jest przez Wojewódzkiego Komendanta OHP i podporządkowany Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP. Swoją ofertę kieruje do uczniów z problemami w nauce, do uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, ale pragnących uzupełnić wykształcenie i zdobyć kwalifikacje zawodowe, które ułatwią im start w dorosłe i odpowiedzialne życie. Do Hufca Pracy w Stalowej Woli rekrutujemy młodzież do trzech form kształcenia.

Gimnazjum dla Dorosłych

W przypadku uczestników OHP przyjmowane są osoby, które w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyły 15 lat, a nie przekroczyły 18 lat, mają opóźnienie w cyklu kształcenia i nie rokują ukończenia gimnazjum dla młodzieży. Uczniowie Gimnazjum dla Dorosłych obok kształcenia ogólnego realizują przyuczenie do wykonywania określonej pracy w wybranym zawodzie , które kończy się egzaminem sprawdzającym.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Hufiec Pracy pośredniczy w zapewnieniu praktyki zawodowej dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do ZSZ, ale pragnących zdobywać doświadczenie zawodowe bezpośrednio w zakładach pracy.

Rzemieślnicza Nauka Zawodu

Jest to pozaszkolna forma kształcenia . Przyjmowana jest młodzież z ukończonym gimnazjum do 18 roku życia.  Uczniowie zdają egzaminy końcowe i uzyskują tytuł czeladnika.

Wymagane dokumenty w celu przyjęcia do HP:

 • Podanie (druk do wypełnienia w HP)
 • Fotografia
 • Kwestionariusz osobowy
 • Ostatnie świadectwo szkolne
 • Zgoda rodziców, bądź opiekunów prawnych (druk do wypełnienia w HP)
 • Opinia od pedagoga szkolnego
 • Opinia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (w przypadku uczestników do gimnazjum)
 • skrócony akt urodzenia

Wykaz zawodów w jakich może kształcić się uczeń:

 • Mechanik pojazdów samochodowych,
 • Ślusarz,
 • Kucharz,
 • Cukiernik,
 • Piekarz,
 • Fryzjer

Uwaga: uczniowie za praktykę otrzymują co miesiąc wynagrodzenie.

ZAPRASZAMY