Historia

1997/1998

Centrum Kształcenia Ustawicznego powstało na bazie internatu Zespołu Szkół w Stalowej Woli przy ulicy Hutniczej 12. Dyrektorem został pan Józef Cygan.

Uruchomienie działalności Centrum wymagało ogromnego wkładu pracy organizacyjnej oraz wykonania prac remontowo – adaptacyjnych. Pierwsze prace budowlane zostały rozpoczęte w lutym 1998 r. Powoli przygotowywano sale lekcyjne oraz pracownie zawodowe. Powstały wyposażone w profesjonalny sprzęt pracownie: fryzjerska, gastronomiczna i komputerowa.

W roku 1997/1998 działalnością edukacyjną objęto uczniów klas wielozawodowych Zasadniczych Szkół Zawodowych z terenu województwa tarnobrzeskiego.
Zajęcia zorganizowane zostały dla 7 zawodów: piekarz, kucharz, cukiernik, ciastkarz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca.
W zajęciach uczestniczyło 802 uczniów klas drugich i trzecich.
Centrum od początku swego istnienia dbało o edukację swoich słuchaczy w pełnym tego słowa znaczeniu. Oprócz kształcenia przedmiotowego i zawodowego, uczyło również patriotyzmu, poszanowania tradycji i drugiego człowieka angażując słuchaczy w przygotowywanie różnego rodzaju akcji charytatywnych, ekologicznych oraz uroczystości okolicznościowych.

W roku 1998/99 w tej formie kształcenia uczestniczyło już 1097 uczniów. Ofertę poszerzono o zawód stolarz.
W Centrum działała w latach 1997-1999  Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. egzaminów eksternistycznych z zakresu Średniego Studium Zawodowego oraz od 1998 roku działała również Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. nadawania tytułów kwalifikacyjnych: robotnika wykwalifikowanego i mistrza.

1999/2000

W roku szkolnym 1999/2000 oferta edukacyjna została poszerzona o kolejne zawody: elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik. Szkoleniem objęto 933 uczniów z 11 szkół.

Uruchomione zostały również szkoły dla dorosłych. Powołane zostało:

  • Liceum Ogólnokształcące – 4 letnie na podbudowie programu szkoły podstawowej,
  • Liceum Ogólnokształcące – 3 letnie na podbudowie programu szkoły zawodowej,
  • Technikum Fryzjerskie – 3 letnie na podbudowie programu szkoły zawodowej.

Zdecydowaną większość słuchaczy w tamtym okresie czasu stanowili pracownicy „Huty Stalowa Wola”, dla których w ramach podnoszenia kwalifikacji bądź przekwalifikowania przy współpracy z Działem Szkolenia Huty zorganizowane zostały kursy przygotowujące do egzaminów. Pomogło to pracownikom zagrożonym utratą pracy w wyniku redukcji znaleźć zatrudnienie w innych komórkach organizacyjnych zakładu.

2000/2001

Od roku 2000/2001 uruchomione zostały kursy z zakresu kolejnych zawodów: blacharz, lakiernik, murarz.

W roku szkolnym 2000/2001 Uchwałą Rady Powiatu utworzone zostały kolejne szkoły:
– Techniku mechaniczne:
•  specjalność: budowa maszyn na podbudowie programu. szkoły zasadniczej,
•  specjalność: obsługa i naprawa pojazdów samochodowych na podbudowie programu. szkoły zawodowej – Technikum Elektryczne:
•  specjalność: elektromechanika ogólna na podbudowie programu. szkoły zawodowej, – Technikum Gastronomiczne:
•  specjalność: żywienie zbiorowe na podbudowie programu. szkoły zawodowej. Od roku 2000/2001 wszystkie szkoły dla dorosłych Uchwałą Rady Powiatu przekazane zostały do prowadzenia przez Centrum.

Uruchomione zostały również kursy z zakresu kolejnych zawodów: stolarz, blacharz, lakiernik, murarz

2001/2002

W roku szkolnym 2001/2002 w 17 oddziałach szkół dla dorosłych naukę pobierało 532 słuchaczy. Zajęcia odbywały się w systemie stacjonarnym wieczorowym. W wyniku kontynuacji prac remontowych pozyskanych zostało kolejne 3 sale lekcyjne wraz z wyposażeniem, oraz utworzona została biblioteka szkolna. Dzięki pracowni komputerowej Centrum rozpoczęło organizację kursów komputerowych

W sesji wiosennej pierwsi absolwenci szkół stacjonarnych Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Fryzjerskiego przystąpili do egzaminu dojrzałości.
W placówce od samego początku położony był nacisk  na zatrudnianie wykwalifikowanej i przyjaznej słuchaczom kadry pedagogicznej.


Centrum prowadziło również internat oraz stołówkę. Korzystała z nich młodzież klas wielozawodowych. Uczniowie korzystający z internatu objęci byli pracą wychowawczą i włączani w życie szkoły we wszystkich aspektach. Czynnie uczestniczyli w konkursach, uroczystościach szkolnych.

2002/2003

W roku szkolnym 2002/2003 w CKU w 23 oddziałach pobierało naukę 665 słuchaczy. Obok szkół wieczorowych do egzaminu dojrzałości przystąpiły osoby, które ukończyły liceum systemem eksternistycznym.
Od roku 2002/2003 uruchomiono w systemie zaocznym kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie ZSZ.

W Centrum działała Państwowa Komisja Egzaminacyjna ds. egzaminów eksternistycznych z zakresu szkół średnich: – Liceum Ogólnokształcącego,
– Technikum Mechanicznego,
– Technikum Elektrycznego,
– Technikum Gastronomicznego,
– Średnie Studium Zawodowe (działało w latach 1997-1999).

Członkami PKE byli nauczyciele zatrudnieni w Centrum oraz w miarę potrzeb nauczyciele zatrudnieni w innych szkołach na terenie Stalowej Woli.
CKU prowadziło nadal kursy dla klas wielozawodowych wychodząc naprzeciw potrzebom naszego miasta i okolic.

2003/2004

Od września 2003 CKU w Stalowej Woli uruchomiło Policealne Studium Usług Kosmetycznych.
Ponadto w roku 2004 do egzaminu maturalnego przystąpili pierwsi maturzyści z Centrum Kształcenia Ustawicznego.
W ramach  trwających w maju Dni Oświaty, Kultury, Książki i Prasy zorganizowano konkurs na „Exlibris Biblioteki CKU”. Wybrana została praca słuchaczki Studium Kosmetycznego – pani Agnieszki Smardz

2004/2005

W CKU 29 stycznia 2005 roku odbył się pierwszy bal studniówkowy. Słuchacze tradycyjnie rozpoczęli zabawę polonezem.

2008-2012

2 czerwca 2008 r. uchwałą Rady Powiatu Stalowowolskiego połączono w zespół 2 placówki kształcenia ustawicznego: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Stalowej Woli i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli oraz nadano zespołowi placówek kształcenia ustawicznego nazwę w brzmieniu: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli.
W roku 2008 dyrektor mgr Józef Cygan odszedł na emeryturę i na stanowisko dyrektora CKUiODiDZ Zarząd Powiatu Stalowowolskiego powołał mgr inż.  Marię Piskorowską, pełniącą wówczas funkcję wicedyrektora szkoły. Wicedyrektorem natomiast została pani mgr Barbara Wieszczek Augustyńska.

W placówce działały następujące formy:
– Gimnazjum Dla Dorosłych
– Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
– Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
– Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodach: technik usług fryzjerskich, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik mechanik
– Szkoły policealne zaoczne w zawodach: technik usług kosmetycznych, technik usług fryzjerskich, technik handlowiec, technik rachunkowości, florysta, technik turystyki wiejskiej

W tym czasie funkcjonowania szkoły powstała również kolejna pracownia fryzjerska, pracownia obsługi klienta, pracownia florystyczna, oraz pracownia rachunkowości. Ponadto doposażone były na bieżąco pozostałe pracownie zawodowe i ogólnokształcące.

Lata 2008-2012 to okres szerokiej działalności CKUiODiDZ  dydaktycznej, charytatywnej i promocyjnej. Zarówno słuchacze jak i pracownicy brali udział w różnorodnych inicjatywach społecznych, ekologicznych, profilaktycznych. Tradycją już stała się akcja mikołajkowa dla dzieci z Domu Dziecka w Stalowej Woli, udział w targach edukacyjnych,  oraz akcji „Sprzątanie świata”.

2013/2014

Od roku szkolnego 2013/2014 dyrektorem placówki została pani mgr Maria Piekarz, na stanowisku wicedyrektora pozostała natomiast pani mgr Barbara Wieszczek – Augustyńska.

W związku z powstaniem nowej formy kształcenia jaką są kwalifikacyjne kursy zawodowe CKUiODiDZ poszerzyło swoją ofertę edukacyjną o kursy kwalifikacyjne w zawodzie fryzjer i kucharz.

Lata 2015 – 2019

Kwalifikacyjne kursy zawodowe cieszą  się dużym zainteresowaniem.  Możliwości edukacyjne zostają wzbogacone o kształcenie w kwalifikacjach w obrębie zawodów: technik rachunkowości, cukiernik, florysta.  Ponadto zostają pozyskane środki  z funduszu prewencyjnego PZU na dofinansowanie zakupu fantomu ćwiczeniowego, wykorzystywanego do nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Monitoring wizyjny zapewnia bezpieczeństwo na terenie placówki.

Rok 2018r. nie przynosi zmian w kadrze kierowniczej.  Ponownie dyrektorem placówki zostaje Maria Piekarz, a wicedyrektorem Barbara Wieszczek – Augustyńska  

Uchwałą Rady Powiatu Stalowowolskiego z dniem 1 września 2019 roku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcenia i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Woli połączono w zespół placówek kształcenia ustawicznego o nowej nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Stalowej Woli.

Rok 2021/2022

Szkoła nie zwalnia tempa. W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego uruchomiona zostaje Branżowa Szkoła II Stopnia kształcąca w zawodach : technik technologii żywności, technik usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich o dwuletnim okresie nauki.
Na tych samych kierunkach można podjąć naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Dydaktyczny poziom placówki ciągle wzrasta.

Edukacja to nie tylko zdobywanie wiedzy – prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu  „Pomocna Dłoń” aktywne angażując się w życie lokalnej społeczności poprzez regularny udział w projektach społecznych, ekologicznych i przede wszystkim charytatywnych.

Lata 2023 – nadal

W roku 2023 z placówką żegna się wicedyrektor Barbara Wieszczek – Augustyńska . Nowym wicedyrektorem zostaje mgr inż. Wioletta Krzysztyniak – Janusz, natomiast Maria Piekarz obejmuje stanowisko dyrektora szkoły po raz trzeci.  

Korzystanie z nowoczesnych technologii i narzędzi edukacyjnych czynią naukę bardziej atrakcyjną i efektywną. Pracownia komputerowa zostaje wzbogacona o nowe komputery oraz interaktywną tablicę. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i indywidualnemu podejściu do słuchaczy stwarzane jest bezpieczne i przyjazne środowisko.

Szeroki wachlarz kierunków co roku przyciąga dorosłych w różnym przedziale wiekowym.