Regulamin postępowania rekrutacyjnego

REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

I. SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

Do  Szkoły Podstawowej dla Dorosłych (klasa VII lub VIII) wchodzącej w skład CKZiU w Stalowej Woli przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Ukończyli lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowani do szkoły oraz ukończyli sześcioletnią szkołę podstawową albo klasę szóstą lub siódmą ośmioletniej szkoły podstawowej.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie, następujące ustawowe kryteria I grupy o jednakowej wartości:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata;
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę;
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 3. Do szkoły podstawowej dla dorosłych przyjmuje się osobę, która najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ukończyła 15 lat i jest uczestnikiem OHP, jeżeli osoba ta ma opóźnienie w cyklu kształcenia  i nie rokuje ukończenia szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży.
 4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 3, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie, następujące ustawowe kryteria I grupy o jednakowej wartości:
  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

II. LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład CKZiU w Stalowej Woli przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Ukończyli gimnazjum, ośmioletnią szkołę podstawową, zasadniczą szkołę zawodową, branżową szkołę I stopnia.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 3. Kryteria, o których mowa w pkt. 2, mają jednakową wartość.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami,  na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 5. Kandydaci, którzy posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, mogą być przyjęci na ich wniosek, do klasy drugiej Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Przepisy dotyczące rekrutacji ust. 2 stosuje się odpowiednio.

III. SZKOŁA POLICEALNA

Do Policealnej Szkoły wchodzącej w skład CKZiU w Stalowej Woli przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają wykształcenie średnie lub średnie branżowe
 2. Posiadają zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 3. Kryteriami, które stanowią podstawę jego przyjęcia kandydata w pierwszym etapie rekrutacji są:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 4. Kryteria, o których mowa w pkt 3, mają jednakową wartość.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

IV. BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA

Do Branżowej Szkoły II stopnia wchodzącej w skład CKZiU w Stalowej Woli przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia oraz zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie, następujące kryteria:
 3. Wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz geografii i biologii
 4. Świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 6. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po o zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria o jednakowej wartości:
 7. wielodzietność rodziny kandydata,
 8. niepełnosprawność kandydata,
 9. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 10. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 11. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

V. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W FORMACH POZASZKOLNYCH

Na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) prowadzone w CKZiU  w Stalowej Woli przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. Posiadają zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów, którzy nie posiadają żadnych kwalifikacji zawodowych.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryterium, o którym mowa w ust. 2, niż liczba wolnych miejsc, na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy lub jeżeli placówka nadal dysponują wolnymi miejscami na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
  1. wielodzietność rodziny kandydata,
  2. niepełnosprawność kandydata,
  3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
  4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.
 4. Kryteria, o których mowa w pkt 3, mają jednakową wartość.
 5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka, nadal dysponują wolnymi miejscami na dany kwalifikacyjny kurs zawodowy, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów według kolejności zgłoszeń.

V. WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA DANĄ FORMĘ KSZTAŁCENIA:

 1. Wniosek o przyjęcie do szkoły, na kształcenie ustawiczne w formach szkolnych lub pozaszkolnych, zwany dalej „wnioskiem”, składa się odpowiednio do dyrektora, szkoły, placówki lub ośrodka prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach szkolnych lub pozaszkolnych w tym kwalifikacyjne kursy zawodowe.
 2. Wniosek zawiera:
  1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru  PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  2. imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego -imiona rodziców,
  3. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata,
  4. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego -adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
  5. w przypadku wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej – wskazanie wybranego oddziału.
 3. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu  na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5),
  3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6));
  5. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  6. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  7. oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata -jeżeli organ prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata,
  8. inne kryteria ustalone przez organ prowadzący
  9. świadectwo ukończenia szkoły stanowiącej podbudowę lub dokument potwierdzający ukończenie klasy piątej szkoły podstawowej (dokument może być składany w postaci kopii potwierdzonej przez dyrektora szkoły, która go wydała),
  10. oświadczenie o nieposiadaniu żadnych kwalifikacji zawodowych przez kandydata (dokument mogą być składany także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),
  11. w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych kandydata (dokument mogą być składany także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata),
 4. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego.