Informujemy, że świadectwa dojrzałości oraz informacje o wynikach egzaminu maturalnego  można odbierać od poniedziałku 5 lipca 2021r. (w godz. 8.00-14.00).

Osoba, która nie zdała egzaminu maturalnego tylko z jednego obowiązkowego przedmiotu pisemnego może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tego przedmiotu – pod warunkiem złożenia do dyrektora szkoły pisemnego oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym. Nieprzekraczalny termin złożenia tego oświadczenia upływa w dniu 12 lipca 2021r.