Słuchacze klasy drugiej szkoły policealnej technik rachunkowości, uczestniczyli w kursie „Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL w księgowości”, prowadzonym   w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji  w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

Zagadnienia dotyczące  praktycznego  wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego EXCEL  w księgowości pozwoliły słuchaczom na zapoznanie się nie tylko z działaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL w praktyce, ale również na praktycznym zapoznaniu się z zagadnieniami księgowymi. Działanie programów finansowo księgowych oparte jest na funkcjach Excela i pozwalają również na automatyczne generowanie zestawień z programów FK do Excela celem dalszej obróbki. W trakcie tego kursu słuchacze zapoznali się z działaniem  tabeli amortyzacyjnej, rozliczaniem międzyokresowym kosztów i przychodów. Bilans i rachunek zysków i strat jest jednym z ważniejszych zestawień finansowych sporządzanym   w firmach i  automatyzacja wyliczeń przy pomocy arkusza kalkulacyjnego jest ciekawym i obszernym zagadnieniem, z którym słuchacze zapoznali się zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. Dzięki zastosowaniu arkusza kalkulacyjnego można sporządzać szereg raportów pozwalających na analizę zdarzeń gospodarczych i finansowych w firmie.

Z całą pewnością pozyskane umiejętności i zdobyta wiedza w zakresie wykorzystania Excela w księgowości, będą dodatkowym atutem naszych słuchaczy na rynku pracy.