Słuchacze szkoły policealnej technik bezpieczeństwa i higieny pracy, uczestniczyli  w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonym w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji  w Regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzieli się czym jest pierwsza pomoc i jakie są jej prawne uwarunkowania, jak ocenić parametry życiowe poszkodowanego i zadbać o swoje i jego bezpieczeństwo podczas udzielania mu pomocy przedmedycznej. Dowiedzieli się czym jest „łańcuch ratunkowy” oraz jak reagować w nagłych zachorowaniach i przy stanach zagrażających życiu – opatrunki, unieruchomienie złamanych kończyn, krwotoki, oparzenia, omdlenia, udar, zawał serca – AED. Podczas zajęć praktycznych każdy uczestnik mógł przećwiczyć RKO na fantomie osoby dorosłej, dziecka i niemowlaka oraz ułożenie w pozycji bocznej bezpiecznej. Na koniec zajęć zostały omówione formy wsparcia psychicznego osoby poszkodowanej.

Szkolenia z pierwszej pomocy udowadniają, że pierwsza pomoc to proste niewymagające wykorzystania przyrządów działania.  Wymagają od osoby jej udzielające wyłącznie podstawowej wiedzy w tym zakresie, dlatego tym bardziej warto było odbyć szkolenie, które w przyszłości może okazać się bezcenne.